PREAMBULUM

az ARCA című metaelméleti és filozófiai folyóirathoz

Metaelméleti és filozófiai folyóirat kiadására készül a Stratégiakutató Intézet ARCA néven, negyedévenkénti megjelenéssel. A cím a középkor egyik jelentős gondolkodója, Hugo de Sancto Victore Didascalicon című munkájában található kifejezéséből ered. A szerző - napjaink egyik jelentős filozófusának, Ivan Illichnek az értelmezése nyomán - a tanulni vágyóknak a tudás megszerzéséhez egy háromdimenziós memóriatárat javasol, melyet Noé bárkájának mintájára kell felépíteni a gondolatok világában. Ez így nem más, mint egy háromdimenziós téridő-tudatmátrix, ígérete és lehetősége a tudatosság magasabb szintjére való eljutásnak, melyhez előfeltétel a nyitottság, a gondolatok befogadására való hajlandóság, és amely a szerkesztők reményei szerint az új kiadványt is a mitikus bárkához teszi hasonlatossá. A névválasztással emlékeztetni szeretnénk arra is, hogy a filozófia Arisztotelész műveihez kapcsolt neve, a metafizika az efemer létezés kötöttségein és korlátain túlemelkedni képes emberi gondolkodás, egyfajta magasabb nívón egzisztálni képes, tehát meta-tudat elnevezése, melynek kifejezési formái képezik a szó eredeti értelmében vett metaelméletet.

Az ARCA című filozófiai folyóirat indítását az a szándék motiválta, hogy egyrészről fórumot biztosítson minden olyan szerzőnek, akiknek írásai kapcsolódnak valamilyen módon a filozófia fentebb értelmezett fogalmához, másrészről pedig eleget tegyen azon olvasói kör elvárásainak, akik − és itt azt feltételezik a lap indítói, hogy nem kevesen vannak a magyar nyelven olvasók körében − igényelnék, hogy a szűkebb szakmai-tudományos körökön túl tekintő és a nyelvi, gondolati igényességre éppúgy ügyelő filozófiai tematikájú új folyóirat lásson napvilágot.

Hogy valóban széles szerzői és olvasói kört öleljen fel az új folyóirat, ezért a születendő lap tematikáját, belső struktúráját ennek megfelelően alakítottuk ki. Így az ARCA középpontját az a rovat adja, amely a nagyobb lélegzetű tanulmányokat fogadná be Opera rotas néven. Ezen belül − az eredeti célkitűzésnek megfelelően − a hagyományosnak tekinthető, internalista jellegű filozófiatörténeti elemzések mellett helyet kapnak azok a munkák is, amelyek a filozófia és a humán és természettudományok  kapcsolatával foglalkoznak, valamelyik szaktudomány státuszára, problematikájára reflektálnak.

Külön rovat lesz majd Crepusculum néven, amely kifejezés esti szürkületet jelent, és utalni kíván arra a bizonyos hegeli bagolyra, aki szürkületkor kezdi meg röptét. Ez a rovat kortárs (az elmúlt 30 év) filozófusok bemutatását célozza saját írásaikból vett részletek és összefoglalók révén. Ezen belül külön rovatot tartunk fent a magyar gondolkodástörténet számára (Virtus Hungaricus), az új tudástársadalom elméletének (Intelligenti Pauca néven), valamint az új fizika, új tudomány, új filozófia bemutatására (Via Nova). Sensus címen szintén önálló rovat foglalja magába az esztétikai reflexió és tapasztalat kérdéseit formába öntő szövegeket. Külön teret kíván az ARCA biztosítani a vallásfilozófiának is Credo ut intelligam, illetve az európai típusú modernség körén kívül eső bölcseleti gyakorlat (az ősi vagy tradicionális, illetve a kortárs keleti filozófiáktól a posztkolonializmusig) számára Extra Europam címen. A magyar és idegen nyelvű könyvek szemléjének helyet biztosító rovat a Visus nevet viseli. A lehetséges és remélt vitáknak, a rovatba nem sorolható reflexióknak is külön tere lesz a lapban, amely a Troposzféra nevet kapta.

Az ARCA és létrehozói nem törekednek a kizárólagosságra semmilyen formában, mert azt az uralom egyik formájának tekintik, így elvetik. Az uralom gyakorlása ugyanis azt a nyitottságot zárja ki a szellem területén, amelyre a lap éppen törekszik. Ennek megfelelően akár még a cikkek nyelve sem kizárólagos, így - ha adódik - a folyóiratba illő idegen nyelvű írás is nyilvánossághoz juthat eredeti nyelven, és az ARCA kiadási helye sem kizárólag a főváros lesz, hanem Nagykovácsi - Sopron - Budapest  háromszögében formálódik majd.

impresszum
korábbi számok
partnerek
elérhetőségek
hang be/ki
impresszumkorábbi számokpartnerekelérhetőségekhang ki/be